Danh sách câu hỏi thường gặp

Y tế Aug 17, 2021
Các vấn đề khó khăn hoặc tình huống chưa biết cách giải quyết xảy ra trong ca trực thì phải làm gì

Trao đổi với Trương ca trực, Báo cáo với Trưởng ca Trực chỉ huy

Y tế Aug 17, 2021
Có phản ánh về doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống dịch trong sản xuất, kinh doanh thì phải làm gì?

Nếu doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì thông báo ngay cho Ban Quản lý khu công nghiệp. Nếu doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thì thông báo ngay cho...

Y tế Aug 17, 2021
Có phản ánh về ca nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 trong doanh nghiệp, ngoài khu công nghiệp thì phải làm gì?

Báo cáo nhanh với đội phản ứng nhanh thị xã để xác minh và xử lý

Y tế Aug 17, 2021
Có phản ánh đề nghị hỗ trợ lương thực, thực phẩm thì làm gì?

Chuyển thông tin đến xã, phường rà soát, xác minh; hỗ trợ bằng nguồn lực tại chỗ; Trung tâm tác chiến phải theo dõi, đôn đốc, trường hợp xã phường...

Y tế Aug 17, 2021
Khi có phản ánh về ca nghi nhiễm trong doanh nghiệp ở trong Khu Công nghiệp thì phải làm gì?

Thông báo ngay đến Ban Quản lý Khu công nghiệp đó, và theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý

Cài đặt ứng dụng "1022 - Bình Dương" để thuận tiện hơn trong việc kết nối với
Hệ thống đường dây nóng 1022 Tỉnh Bình Dương.