Thú y
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 03-966
Số hồ sơ:
(không có)
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Địa phương:
(không có)
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thú y
Cơ quan:
Không
Cơ quan phối hợp:
Không
Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tuyến, gửi qua Fax, E-mail, (sau đó gửi hồ sơ bản chính) hoặc gửi theo đường bưu điện về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bình Dương hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương.
Cơ quan thẩm quyền:
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
Cơ quan thực hiện:
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
Trường hợp giải quyết:
+ 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn. + 05 ngày làm việc đối với trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY
 • Bước 1

  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương.

 • Bước 2

  Trong thời hạn 01 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; trường hợp Chủ cơ sở nộp trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hướng dẫn và trả lời ngay cho người nộp. Nếu hồ sơ hợp lệ cán bộ tiếp nhận in biên nhận hẹn ngày trả lời kết quả; hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn bổ sung.

 • Bước 3

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thú y có thẩm quyền phải tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y tại cơ sở; Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY (trường hợp bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY), Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnhthực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận VSTY cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận VSTY đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận VSTY đã được cấp trước đó.

 • Bước 4

  Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại.

 • 1. a) Trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn - Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẫu 01 của Phụ lục II Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016;

 • 2. - Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục II Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016.

 • 3. b) Trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY - Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY theo Mẫu 01 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016.

 • 1. Không quy định