Thú y
Huyện Phú Giáo
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y để chăn nuôi gia cầm thương phẩm.
Số hồ sơ:
HPG075
Đối tượng:
Tất cả đối tượng
Bộ tỉnh:
Huyện Phú Giáo
Địa phương:
Huyện Phú Giáo
Cấp:
2
Lĩnh vực:
Thú y
Cơ quan:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan phối hợp:
Không
Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp.
Cơ quan thẩm quyền:
Ủy ban nhân cấp huyện
Cơ quan thực hiện:
UBND cấp huyện; Trạm Thú y cấp huyện.
Trường hợp giải quyết:
03 ngày làm việc
 • Bước 1

  Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, nhận đơn xin chăn nuôi tại Trạm thú y cấp huyện và điền đầy đủ thông tin, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

 • Bước 2

  Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y cấp huyện. - Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ. - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ ghi phiếu hẹn.

 • Bước 3

  Đến ngày hẹn, Cán bộ Trạm Thú y phối hợp UBND cấp xã đến trại chăn nuôi kiểm tra điều kiện chuồng trại.

 • Bước 4

  Đến ngày hẹn cá nhân, tổ chức đến Trạm Thú y cấp huyện để nhận giấy chứng nhận.

 • 1. Đơn xin chăn nuôi (chủ hộ tự soạn) có xác nhận của UBND cấp xã.

 • 2. Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y chuồng trại (Trạm Thú y lập).

 • 1. Không