Danh sách Thủ tục Hành chính

Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp..

01 (bộ)

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ..

1 bộ

Hoạt động khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ..

01 bộ (01 bản giấy và 01 bản điện tử).

Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
Đăng ký nhu cầu nhận con nuôi

TP-031