Danh sách Thủ tục Hành chính

Hoạt động khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

01 bộ

Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư..

- 01 bộ hồ sơ; - 05 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc và 04 bộ bản sao (trường hợp Điều chỉnh báo cáo