Jun 23, 2020
Những loại phương tiện đo bắt buộc phải kiểm định
Nội Dung:

Những loại phương tiện đo nào bắt buộc phải kiểm định theo quy định của pháp luật?

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

1.Luật Đo lường có quy định:
- Tại khoản 2, điều 16 quy định: Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.
- Tại khoản 2, điều 19 quy định: Phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát về đo lường bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:
+ Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu;
+ Kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng;
+ Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng;
+ Kiểm định sau sửa chữa.
2. Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 tại Điều 4 có quy định về Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo.

 

 

Các phản ánh/kiến nghị khác