May 30, 2022
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
Nội Dung:

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng trả lời như sau:

 1. a) Trình tự thực hiện:
  + Bước 1: Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Quầy số 25, 26 tầng 1 tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nếu hồ sơ hợp lệ (đủ về thành phần hồ sơ và tính pháp lý) cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ được hướng dẫn bằng văn bản để bổ sung hồ sơ. Trường hợp trả lại hồ sơ không giải quyết có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết, hoặc lý do cần bổ sung do người có thẩm quyền ký.
  + Bước 2: Đến ngày hẹn tổ chức hoặc cá nhân đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.
  b) Cách thức thực hiện:
  + Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
  + Qua đường bưu điện.
  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
  + Thành phần hồ sơ bao gồm:
  - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. (01 bản chính);
  - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. (01 bản chính)
  + Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  d) Thời hạn giải quyết: không quá 05ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.
  e) Cơ quan thực hiện thủ tục:
  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Dương.
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
 2. g) Kết quả thực hiện thủ tục: Văn bản gia hạn giấy phép xây dựng.
  h) Lệ phí: 0 đồng/giấy phép.
  i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng.
  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
  - Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.
  - Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.
  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục:
  - Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
  - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 13/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
  - Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
  - Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 ban hành quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các phản ánh/kiến nghị khác