May 30, 2022
Hồ sơ trình duyệt quyết toán
Nội Dung:

Hồ sơ trình duyệt quyết toán gồm những tài liệu gì?

Sở Tài chính trả lời như sau:

Hồ sơ trình duyệt quyết toán bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 8 của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Khoản 4, Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác