May 30, 2022
Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, lệ phí công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch
Nội Dung:

Câu hỏi: Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, lệ phí công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như thế nào?
Trả lời: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
a) Về thẩm quyền thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Luật Du lịch số 09/2017/QH14, ngày 19/6/2017 như sau:
- Tổng cục Du lịch thẩm định, công nhận hạng 04 sao và hạng 05 sao.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng từ 01 đến 03 sao.
b) Về hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm:
- Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
- Bản tự đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về phận loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành:
+ Phụ lục A. Tiêu chuẩn Khách sạn - Xếp hạng (TCVN 4391:2015).
+ Phụ lục A. Tiêu chuẩn Biệt thự du lịch - Xếp hạng (TCVN 7795:2009)
+ Phụ lục A. Tiêu chuẩn Căn hộ du lịch - Xếp hạng (TCVN 7798: 2014)
+ Phụ lục B. Tiêu chuẩn Tàu thủy lưu trú du lịch - Xếp hạng (TCVN 9372: 2012)
- Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch;
- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch.
c) Lệ phí thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018, cụ thể:
Hạng 1-2 sao: 1.500.000đ
Hạng 3 sao: 2.000.000đ
Hạng 4-5 sao: 3.500.000đ

Các phản ánh/kiến nghị khác