Mar 24, 2022
Chế độ đi học lớp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành quân sự cấp xã
Nội Dung:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời như sau:

Đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: được hưởng nguyên lương và các chế độ theo Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND, chế độ đi học theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND nhưng không được hưởng phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
b. Đối với Dân quân thường trực khi tham gia khóa học: được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Mục V, Phần II của Quyết định số 3079/QĐ-UBND nhưng không được hưởng chế độ trợ cấp ngày công lao động theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 4969/KH-UBND của UBND tỉnh, đối với các đối tượng là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã khi tham gia đào tạo hệ vừa làm, vừa học thì trong thời gian công tác vẫn được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh. Do đó, đề nghị huyện căn cứ Kế hoạch số 4969/KH-UBND và các Công văn nêu trên để hướng dẫn và thực hiện.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác