Aug 10, 2021
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nội Dung:

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trả lời như sau:

 1. a) Trình tự thực hiện:
  - Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Ban Quản lý kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.
  - Bước 2: Ban Quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  b) Cách thức thực hiện:
  Trực tiếp tại Quầy số 25, 26, 29 tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
  c) Thành phần hồ sơ:
  + Thành phần hồ sơ:
  - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  - Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.
  + Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
  d) Thời hạn giải quyết:
  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)
  f) Cơ quan thực hiện:
  Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư.
  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo Mẫu II.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).
  Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay thế nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương quy định nội dung đăng ký kinh doanh thì nội dung đăng ký kinh doanh tại các Giấy này tiếp tục có hiệu lực.
  h) Lệ phí: Không
  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư(áp dụng cho điều chỉnh dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
  j)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
  Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương điều chỉnh các nội dung:
  - Tên dự án đầu tư;
  - Tên nhà đầu tư (không bao gồm việc thay đổi từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác);
  - Địa chỉ của nhà đầu tư.
  k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
  - Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác