May 26, 2021
Hướng dẫn thay đổi hộ tịch
Nội Dung:

Nộp hồ sơ xác định lại giới tính ở đâu?

Sở Tư pháp trả lời như sau:

Người yêu cầu đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện nhận mẫu tờ khai thay đổi hộ tịch, được hướng dẫn điền thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác