May 26, 2021
Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh
Nội Dung:

Một hộ kinh doanh có thể có bao nhiêu địa điểm kinh doanh ?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Hộ kinh doanh nếu muốn hoạt động kinh doanh tại hai địa điểm kinh doanh trở lên phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác