May 26, 2021
Mức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa ảnh hưởng môi trường
Nội Dung:

Hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa ảnh hưởng môi trường bị xử lý như thế nào?

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP:
Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác