Jun 23, 2020
Các trường hợp phải đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân
Nội Dung:

Những trường hợp nào thì phải đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân?

UBND thành phố Thuận An trả lời như sau:

Trường hợp phải đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân quy định tại Điều 23, Luật Căn cước công dân như sau:
+ Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.
+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;
+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng;
+ Xác định lại giới tính, quê quán;
+ Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân;
+ Khi công dân có yêu cầu.
- Thẻ căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:
+ Bị mất thẻ căn cước công dân;
+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Các phản ánh/kiến nghị khác