Jun 23, 2020
Quy định về tách thửa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Nội Dung:

Xin cho biết quy định về tách thửa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

UBND thành phố Thuận An trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tình Bình Dương thì phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và các khu phân lô mua bán không theo quy định (giấy tay) thì phải có ý kiến chỉ đạo chung của UBND tỉnh Bình Dương và căn cứ Công văn số 1354/UBND-KTN, ngày 03/4/2018 về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Hiện trên địa bàn phường Bình Chuẩn có 16 tuyến đường đủ điều kiện tách thửa: ĐT 743, ĐT 746, ĐT 747, Lê Thị Trung, Mỹ Phước – Tân Vạn, Thủ Khoa Huân, Bình Chuẩn 03, Bình Chuẩn 07, Bình Chuẩn 11, Bình Chuẩn 14, Bình Chuẩn 18, Bình Chuẩn 31, Bình Chuẩn 36, Bình Chuẩn 41, Bình Chuẩn 61, Bình Chuẩn 62 theo Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt danh mục các tuyến đường do nhà nước quản lý đủ điều kiện tách thửa theo Quyết định 25/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương.

Các phản ánh/kiến nghị khác