Mar 26, 2021
Chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Nội Dung:

Chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện như thế nào?

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 2 của Luật này quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo đó tại Điểm i quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng này.
Tuy nhiên, tại Điều 30 quy định đối tượng áp dụng chế độ thai sản thì đối tượng chuyên trách ở xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng được hưởng. Vì vậy, theo quy định những người hoạt động không chuyên trách cấp xã không được hưởng chế độ thai sản.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác