Feb 18, 2021
Điều kiện để chuyển viên chức thành công chức
Nội Dung:

Điều kiện để chuyển viên chức thành công chức là gì?

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, viên chức được chuyển sang công chức khi đáp ứng một số điều kiện. Cụ thể,Nghị định này quy định như sau:
- Viên chức đã làm việc tại sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng (05 năm), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức, không qua thi tuyển.
- Viên chức khi tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được quy định là công chức trong cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển; quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cũng là quyết định tuyển dụng.
- Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà được quy định là công chức, khi được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch bổ nhiệm, giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm, hưởng lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ quy định nêu trên, viên chức được chuyển sang công chức nếu đáp ứng 3 điều kiện: 1) Đã làm việc 05 năm tại đơn vị sự nghiệp công lập; 2) Có trình độ, kinh nghiệm đáp ứng được vị trí việc làm mới; 3) Cơ quan quản lý có nhu cầu tuyển dụng.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác