Jan 25, 2021
Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân
Nội Dung:

Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân là bao lâu?

Công an tỉnh trả lời như sau

Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân quy định tại Điều 25, Luật Căn cước công dân:
- Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;
- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;
- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác