Jun 22, 2020
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng Dự án
Nội Dung:

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng Dự án

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trả lời như sau:

a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Quầy số 25, 26; Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore, Quầy 29, tầng 1 tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nếu hồ sơ hợp lệ (đủ về thành phần hồ sơ và tính pháp lý) cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ được hướng dẫn bằng văn bản để bổ sung hồ sơ. Trường hợp trả lại hồ sơ không giải quyết có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết, hoặc lý do cần bổ sung do người có thẩm quyền ký.
+ Bước 2: Đến ngày hẹn tổ chức hoặc cá nhân đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện:
+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu (01 bản chính);
- Bản sao được chứng thực hoặc tệp tin chứa bản chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (01 bản);
- Bản chính hoặc tệp tin chứa bản chụp chính (02 bộ) bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:
Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng của từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 – 1/500;
• Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500;
• Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;
• Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và các mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 – 1/200.
Trường hợp thiết kế công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định các bản vẽ thiết kế quy định tại khoản này là bản sao được chứng thực hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (01 bản);
- Bản sao được chứng thực hoặc tệp tin chứa bản chụp chính kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải thẩm định thiết kế (01 bản);
- Bản chính hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản cam kết của Chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm (01 bản);
- Bảnchính hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, kèm theo bản sao được chứng thực chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế(01 bản).
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng(01 bản);
- Bản sao được chứng thực giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục số 4 ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ(01 bản);
- Bản sao được chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường(01 bản).
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
g) Kết quả thực hiện thủ tục: Giấy phép xây dựng.
h) Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.
i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số 01ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng;
- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu số 04 – Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục:
- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 13/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 ban hành quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác