Dec 28, 2020
Quy định việc sử dụng các giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp
Nội Dung:

Việc sử dụng tại Việt Nam các giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được thực hiện như thế nào?

Sở Tư pháp trả lời như sau:

Việc sử dụng giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp được quy định tại Điều 6 Nghị định số 158, như sau:
- Giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, khi sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Giấy tờ hộ tịch do Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam cấp cho công dân nước đó để sử dụng tại Việt Nam được miễn hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở nguyên tắc có đi, có lại.
- Giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Công dân Việt Nam có giấy tờ hộ tịch như nói ở trên mà về nước thường trú, thì phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch theo quy định tại mục 4 chương III của Nghị định này.

Các phản ánh/kiến nghị khác