Dec 28, 2020
Quy định những điều cán bộ Tư pháp hộ tịch không được làm
Nội Dung:

Cán bộ Tư pháp hộ tịch đã thu lệ phí hộ tịch cao hơn với quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch để nộp vào quỹ công đoàn của UBND xã. Vậy cán bộ Tư pháp có được quyền làm như vậy không? Trong công tác hộ tịch, những việc gì cán bộ tư pháp hộ tịch không được làm ?

Sở Tư pháp trả lời như sau:
Cán bộ Tư pháp thu lệ phí hộ tịch cao hơn mức quy định là sai. Theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì những việc cán bộ Tư pháp hộ tịch không được làm là:
- Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đăng ký hộ tịch;
- Nhận hối lộ;
- Thu lệ phí hộ tịch cao hơn mức quy định hoặc tự ý đặt ra các khoản thu khi đăng ký hộ tịch;
- Tự đặt ra những thủ tục, giấy tờ trái với quy định của Nghị định này khi đăng ký hộ tịch;
- Làm sai lệch các nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;
- Cố ý cấp các giấy tờ hộ tịch có nội dung không chính xác.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác