Dec 28, 2020
Quy định cử người giám hộ và thủ tục cử người giám hộ
Nội Dung:

Cử người giám hộ và thủ tục cử người giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?

Sở Tư pháp trả lời như sau:

Theo Điều 63 Bộ Luật dân sự năm 2005 thì cử người giám hộ được quy định như sau:
Trong trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật này thì UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhận việc giám hộ.
Thủ tục cử người giám hộ: Điều 64 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định như sau:
1. Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ.
2. Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ.

Các phản ánh/kiến nghị khác