Oct 28, 2020
Vùng khuyến khích chăn nuôi tập trung
Nội Dung:

Tôi muốn hỏi về thủ tục pháp lý để mở trại chăn nuôi heo ở ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giao. Diện tích dưới 1000m2 và ấp Gia Biện có nằm trong vùng khuyến khích chăn nuôi heo tập trung của UBND huyện Phú Giáo hay không?


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

  1. Về quy hoạch vùng khuyến khích chăn nuôi: Căn cứ tiết b, điểm 3.2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung Quy hoạch đến năm 2025; xã Tam Lập, huyện Phú Giáo thuộc vùng khuyến khích chăn nuôi.
  2. Thủ tục pháp lý mở trại chăn nuôi: Căn cứ khoản 2, Điều 56 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; nội dung quy định: “Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 50 m2 trở lên đến dưới 1.000 m2; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung có quy mô chuồng trại từ 50 m2 trở lên đến dưới 500 m2 phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi tiến hành hoạt động chăn nuôi, chăm sóc”. Như vậy, để được mở trại chăn nuôi heo tại ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, quy mô trại có diện tích dưới 1.000 m2, người có nhu cầu mở trại chăn nuôi liên hệ UBND huyện Phú Giáo để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật. 

Các phản ánh/kiến nghị khác