Oct 28, 2020
Địa điểm nộp hồ sơ “Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”
Nội Dung:

Nộp hồ sơ “Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” tại đâu?

Sở Y tế trả lời như sau:

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác