Oct 27, 2020
Thủ tục để đăng ký xác lập quyền về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu
Nội Dung:

Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký xác lập quyền về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu?

Sở Khoa học Công nghệ trả lời như sau:
Đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu các tài liệu bắt buộc phải có để đơn được tiếp nhận gồm:
- Tờ khai đăng ký;
- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký; Cụ thể: đối với đơn đăng ký sáng chế là bản mô tả sáng chế; đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; đối với đơn đăng ký nhãn hiệu là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.
Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác