Oct 26, 2020
Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
Nội Dung:

 

 

Công dân phải đến cơ quan nào để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân?

Công an tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Điều 26, Luật Căn cước công dân quy định công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:
- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;
- Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác