Sep 10, 2020
Đề nghị bố trí các máy ATM trên địa bàn xã Thạnh Hội (thị xã Tân Uyên)
Nội Dung:

Thạnh Hội (thị xã Tân Uyên)là xã nông thôn mới, đã và đang phát triển, lượng cán bộ, công nhân viên và nhân dân hiện nay sử dụng thẻ ATM rất nhiều, mà trên địa bàn chưa được bố trí máy ATM nào. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, bố trí các máy ATM trên địa bàn xã Thạnh Hội để nhân dân có điều kiện thực hiện các giao dịch thuận tiện hơn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 749 máy ATM đang hoạt động. Trong đó, Thị xã Tân Uyên có 92 máy ATM đang hoạt động để phục vục các giao dịch tiện ích ngân hàng cho người dân. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri và lưu ý các Chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn lắp đặt ATM và quan tâm đến các dịch vụ ngân hàng tại các địa bàn xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên để phục vụ cho người dân tốt hơn.

 

Các phản ánh/kiến nghị khác