Bảo hiểm
Sep 27, 2019
Chính sách bảo hiểm cho nhân viên trong công ty
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi là chủ của Công ty thu mua phế liệu Thịnh Phát. Công ty của tôi mới thành lập và chuyên về lĩnh vực thu mua phế liệu. Nay tôi muốn hỏi về thủ tục đăng ký bảo hiểm cho nhân viên. Nhân viên trong công ty tôi chủ yếu làm các công việc về khuân vác và điều khiển các máy móc chuyên dụng. Xin giải đáp giúp tôi những nội dung sau: - Tôi cần quan tâm những vấn đề quan trọng nào trong việc đăng ký bảo hiểm cho nhân viên? - Công ty tôi cần đăng ký cho nhân viên đầy đủ những loại bảo hiểm nào để đảm bảo không vi phạm pháp luật? Rất mong sự phản hồi của quý cơ quan. Xin cảm ơn.

Trả lời:
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 186 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội và pháp luật về Bảo hiểm y tế. Để thực hiện việc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Công ty tham khảo các văn bản sau: - Về Bảo hiểm xã hội: Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. - Về Bảo hiểm thất nghiệp: Luật việc làm số 38/2013/QH13 của Quốc hội ngày 16/11/2013; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp. - Về Bảo hiểm y tế: Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT- BTC ngày 02/07/2015 sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế.