Y tế
Sep 27, 2019
Cấp giấy chuyển viện
Nội Dung:

Câu hỏi:
Hỏi về cấp giấy chuyển viện

Trả lời:
Ban biên tập Trang tin điện tử tỉnh Bình Dương đã chuyển câu hỏi đến Sở Y tế vào ngày 09/10/2015 và sẽ đăng tải nội dung trả lời khi có văn bản hồi đáp.