Y tế
Sep 27, 2019
Thông tư 50 của Bộ Y tế
Nội Dung:

Câu hỏi:
Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương chưa triển khai thực hiện đúng Thông tư 50 của Bộ Y tế.

Trả lời:
Sở Y tế trả lời như sau: Căn cứ phiếu chuyển của Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Công văn của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, ngày 15/6/2017, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị trực thuộc rà soát và thống nhất danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế. Trên cơ sở này, Sở Y tế đã có văn bản số 1321/SYT-TCCB hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thanh toán tiền phụ cấp thủ thuạt đúng quy định cho các nhân viên.