Khác
May 30, 2022
Quy trình thủ tục cấp số nhà
Nội Dung:
Sở Xây dựng trả lời như sau:
Thủ tục cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ (theo nhu cầu) thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, phòng Quản lý Đô thị là cơ quan thực hiện, UBND phường tiếp nhận hồ sơ.
Trình tự thực hiện:
+ Người dân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh (Đơn đề nghị cấp số nhà, bản sao CMND hoặc Quyết định thành lập đơn vị/tổ chức) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường. Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận và ghi biên nhận. UBND phường chuyển hồ sơ về phòng Quản lý đô thị. Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận xử lý và trình UBND thành phố ra Quyết định. Đến ngày hẹn trong biên nhận, người dân đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả gồm Giấy Chứng nhận và Biển hiệu.
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ, bao gồm UBND xã, phường 02 ngày, UBND thành phố 04 ngày).
Lệ phí: 30.000đ/biển hiệu.