Khác
May 24, 2022
Đăng ký bảo vệ quyền tác giả
Nội Dung:
Câu hỏi: Tôi đã và đang phát hành những bản thu âm do chính mình sáng tác. Tôi phải làm như thế nào để đăng ký bảo vệ quyền lợi tác giả tác phẩm của mình?
Trả lời: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
1. Căn cứ pháp lý
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp hồ sơ đăng ký, thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 34 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
2. Thành phần hồ sơ
a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan.
c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.
d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nểu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.