Khác
May 24, 2022
Muốn mở phòng Internet cách trường học 15 mét được không?
Nội Dung:
Câu hỏi: Xin hỏi tôi muốn mở phòng Internet cách trường học 15 mét được không?
Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:
Căn cứ vào Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính Phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (gọi tắt là Nghị định 72) và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng ( gọi tắt là Nghị định 72), Sở Thông tin và Truyền thông trả lời nội dung câu hỏi trên trong hai trường hợp như sau:
1. Trường hợp 1: Phòng Internet (đại lý internet) của ông Cường không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (game) thì không quy định khoảng cách tối thiểu từ cổng trường đến địa điểm kinh doanh đại lý internet của ông.
2. Trường hợp 2: đại lý Internet của ông Cường có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thì tại điểm b khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 72 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27, có quy định: "Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 mét trở lên". Như vậy, nếu địa điểm kinh doanh đại lý Internet của ông Cường có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử nhưng cách cổng trường 15 mét là không phù hợp với quy định.