Khác
May 24, 2022
Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình là gì?
Nội Dung:
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo Điều 5 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về các quyền của nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm:
1. Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây:
a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình;
b) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này;
c) Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn pháp lý, pháp luật;
d) Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của luật này;
đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật;
2. Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.