Tài chính
Nov 4, 2021
Kinh phí chi trả tiền lương làm thêm giờ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Nội Dung:
Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 107, Mục VII, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: “Điều 107: Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt, theo quy định thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:
1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.”
Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4, Chương 2 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước: “Ngoài kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ thì Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sau thời điểm cơ quan đã được giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ.”
Do vậy, đề nghị cấp huyện bố trí kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ để hỗ trợ cho các đối tượng khi có quyết định huy động của cấp có thẩm quyền, đảm bảo đúng chế độ quy định, phù hợp với thực tế của địa phương.