Y tế
Nov 4, 2021
Các vấn đề khó khăn hoặc tình huống chưa biết cách giải quyết xảy ra trong ca trực thì phải làm gì
Nội Dung:
Trao đổi với Trương ca trực, Báo cáo với Trưởng ca Trực chỉ huy