Y tế
Nov 4, 2021
Có phản ánh về doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống dịch trong sản xuất, kinh doanh thì phải làm gì?
Nội Dung:
Nếu doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì thông báo ngay cho Ban Quản lý khu công nghiệp.
Nếu doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thì thông báo ngay cho Phòng Lao động thường binh và xã hội xử lý.
Phải theo dõi tiến độ xử lý.