Y tế
Nov 4, 2021
Có phản ánh đề nghị hỗ trợ lương thực, thực phẩm thì làm gì?
Nội Dung:
Chuyển thông tin đến xã, phường rà soát, xác minh; hỗ trợ bằng nguồn lực tại chỗ; Trung tâm tác chiến phải theo dõi, đôn đốc, trường hợp xã phường không đủ nguồn lực thì báo MTTQ thị xã phối hợp hỗ trợ