Y tế
Aug 17, 2021
Khi có phản ánh về ca nghi nhiễm trong doanh nghiệp ở trong Khu Công nghiệp thì phải làm gì?
Nội Dung:
Thông báo ngay đến Ban Quản lý Khu công nghiệp đó, và theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý