Đất đai
Jul 27, 2021
Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương
Nội Dung:
Câu hỏi: Tôi nghi ngờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là giả. Vậy tôi có thể tra cứu ở đâu?
Sở Tài Nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, quy định: “Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng Đăng ký đất đai”.
- Đồng thời tại Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 22/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác và cập nhật chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương, quy định phân cấp cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cung cấp thông tin về dữ liệu địa chính của địa phương.
Do đó, Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị Ông/Bà liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có đất để được cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng.