Tài nguyên Môi trường
Jun 10, 2021
Mức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa ảnh hưởng môi trường
Nội Dung:
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định:
Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường.