Hành chính tư pháp
Jun 10, 2021
Nộp hồ sơ xác định lại giới tính ở đâu?
Nội Dung:
Sở Tư pháp trả lời như sau:

Người yêu cầu xác định lại giới tính đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện nhận mẫu tờ khai thay đổi hộ tịch, được hướng dẫn điền thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo quy định.