Hành chính tư pháp
May 10, 2021
Quy định điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
Nội Dung:
Câu hỏi: Việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác được pháp luật quy định như thế nào?

Sở Tư pháp trả lời như sau:

Theo Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác được quy định như sau:
1. Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì UBND cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.
Nếu việc điều chỉnh nội dung của Sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì UBND cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.
Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do UBND cấp xã thực hiện, nhưng Sổ hộ tịch chỉ còn lưu lại tại UBND cấp huyện, thì UBND cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.
2. Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của Sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.
3. Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào Sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.