Hành chính tư pháp
May 10, 2021
Thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú
Nội Dung:
Câu hỏi: Pháp luật xác định như thế nào về thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú?

Sở Tư pháp trả lời như sau:

Thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú được xác định tại Điều 8 Nghị định số 158, như sau:
- Đối với công dân Việt Nam ở trong nước, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu .
- Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú .