Bảo hiểm
Mar 26, 2021
Chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Nội Dung:
Câu hỏi: Chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện như thế nào?

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời như sau:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i Khoản 1 Điều 2 của Luật này quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo đó tại Điểm i quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng này.
Tuy nhiên, tại Điều 30 quy định đối tượng áp dụng chế độ thai sản thì đối tượng chuyên trách ở xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng được hưởng. Vì vậy, theo quy định những người hoạt động không chuyên trách cấp xã không được hưởng chế độ thai sản.