Hành chính tư pháp
Mar 26, 2021
Thủ tục làm giấy khai sinh trong trường hợp sinh tại nhà
Nội Dung:
Câu hỏi: Thủ tục làm giấy khai sinh trong trường hợp sinh tại nhà, không có giấy chứng sinh của cơi sở y tế?

Sở Tư pháp trả lời như sau:
Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 158 về thủ tục đăng ký khai sinh quy định:
Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).
Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.