Hành chính tư pháp
Feb 26, 2021
Chế độ trợ cấp một lần cho Công an viên
Nội Dung:
Câu hỏi: Công an viên ấp tham gia trên 15 năm có được hưởng chế độ trợ cấp một lần với lý do nghỉ chính đáng hay không?

Sở Tài chính trả lời như sau:

Tại Điều 14, Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND quy định số lượng các chức danh cán bộ ấp, khu phố theo đó Công an ấp là 01 trong 06 chức danh cán bộ ấp, khu phố, được thực hiện hỗ trợ hàng tháng theo Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND và được ngân sách hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND, ngoài ra không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp nghỉ việc. Do đó, căn cứ vào các quy định trên thì không có chế độ trợ cấp một lần cho công an viên tham gia trên 15 năm với lý do nghỉ chính đáng. Tuy nhiên, do ông có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND nên đề nghị liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được giải đáp về chính sách Bảo hiểm xã hội.