Tài nguyên Môi trường
Jan 29, 2021
Thẩm quyền thực hiện cung cấp thông tin đất đai
Nội Dung:
Câu hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện cung cấp thông tin đất đai?

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo Điều 11 và Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, việc tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai thì nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT.
- Để được cung cấp dữ liệu đất đai thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (gồm phí và chi phí) theo quy định tại Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ trụ sở chính hiện nay của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương: Số 321 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.