Hành chính tư pháp
Nov 5, 2020
Điều kiện đăng ký lại khai sinh
Nội Dung:
Câu hỏi: Trước kia do chưa kết hôn nên bà B là mẹ đi khai sinh cho con và làm thủ tục nhận con, trong giấy khai sinh vẫn có tên cha. Nhưng hiện tại bà B đã kết hôn rồi nên muốn làm lại giấy khai sinh cho con và giấy khai sinh bản gốc của con bà bị nước vào nên bị ẩm mốc. Như vậy thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con bà như thế nào?

Sở Tư pháp trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch. Bà B sinh con trước khi đăng ký kết hôn tuy nhiên giấy khai sinh của con bà đã có tên cha và tên mẹ nên sẽ không cần làm lại giấy khai sinh sau khi vợ chồng đăng ký kết hôn.
Đối với việc giấy khai sinh bản gốc bị ẩm mốc không sử dụng được bà có thể yêu cầu để được cấp lại trích lục khai sinh bản sao. Hiện nay pháp luật không quy định về việc cấp lại bản gốc giấy khai sinh. Cụ thể Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch có quy định:
Điều 24: Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử
1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.
2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại;
3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ."
Như vậy nếu bà B muốn đăng ký lại khai sinh thì cần thỏa mãn các điều kiện trên: đã khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng bị mất giấy tờ là Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại; người cần đăng ký lại khai sinh phải nộp đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan; người cần đăng ký lại khai sinh phải còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
Vậy nếu sổ hộ tịch trên cơ quan hộ tịch không bị mất vẫn mà còn thông tin thì được cấp lại bản trích lục khai sinh bản sao để sử dụng.